Behörighets- och identitetshandlingar

Identitetskontroll är enligt lag obligatorisk vid handel med fondandelar. Det betyder att köp av fondandelar inte kan genomföras förrän identitetskontroll har utförts. För att bli kund måste du därför bifoga nödvändiga handlingar med din fondkontoanmälan.
 
Som juridisk person ska man bifoga en vidimerad kopia av registreringsbevis, ej äldre än tre månader. Om registreringsbevis inte utfärdas för den juridiska personen ska andra behörighetshandlingar, såsom stadgar som visar den juridiska personens verksamhet, stämmoprotokoll som visar att en styrelse har valts samt styrelseprotokoll som visar firmatecknare, bifogas. Stämmo- och styrelseprotokoll bör inte vara äldre än ett år.  

I tillägg ska vidimerad fotokopia av giltig identitetshandling för firmatecknare/befullmäktigat ombud som undertecknar fondkontoanmälan bifogas. I förekommande fall ska fullmakt med signaturlista i original undertecknad av firmatecknare enligt registreringsbevis/behörighetshandling, samt vidimerad fotokopia av giltig identitetshandling för sådan firmatecknare bifogas.

Giltiga identitetshandlingar är SIS-märkta ID- eller tjänstekort, svenskt körkort eller svenskt EU-pass.
 
Ring oss på 08-473 44 50 om du saknar svensk identitetshandling eller har övriga frågor kring identitetshandlingar. Läs gärna Fondbolagens Förenings information.
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.