För att mäta och jämföra risk i olika placeringar finns olika riskmått. Vissa riskmått passar om man vill jämföra riskerna i olika typer av placeringar. Andra visar hur stor risken är att en placering utvecklas annorlunda än en viss marknad.

Standardavvikelse

Standardavvikelse är ett mått på hur avkastningen i en fond över tiden avviker från meddelvärdet. Har man en låg standardavvikelse är avkastningen över tiden ganska jämn och det innebär en lägre risk. Om fondens avkastning varierar stort, har den en hög standardavvikelse och därmed en hög risk. Fonden ger då hög avkastning under vissa perioder och backar kraftigt under andra.

Betavärde

Ett betavärde förklarar fondens känslighet för marknadens svängningar. Här mäts fondens avkastning historiskt mot dess jämförelseindex. Har fonden ett beta över 1, ökar troligtvis fondens värde mer än jämförelseindex vid en positiv marknadstrend och minskar vid en negativ marknadstrend. Ett högt beta är alltså till en fördel vid stigande marknad, men till en nackdel vid en sjunkande marknad.

Sharpekvot

En sharpekvot mäter fondens avkastning relaterat den risk som fonden har haft. Måttet används för att riskjustera avkastningen. Eftersom sharpekvoter skiljer sig åt mellan olika marknader är det endast relevant att jämföra måttet inom en och samma marknad.

Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.