Skuldmarknaden

Syndikeringar och handel med obligationer och certifikat

illustration: analytiker

DNB Markets är en av de ledande nordiska aktörerna på bank- och kapitalmarknaderna. Vi erbjuder ett flertal produkter och tjänster relaterade till obligationer, certifikat och syndikerade lån, både som originator och distributör i primärmarknaden och som market maker i sekundärmarknaden.

Inom särskilda områden som den s k High Yield marknaden är vi internationellt ledande inom sektorer som shipping, offshore och energi. I Sverige är verksamheten i första hand riktad mot primär- och sekundärmarknaderna för företagsobligationer och High Yield obligationer. Origination och distribution görs i nära samarbete mellan de båda enheterna Debt Capital Markets (DCM) och Fixed Income Sales.

Läs mer om Debt Capital Markets och Fixed Income Sales på DNB Markets engelska hemsida
Mer information

Emissioner