Skuldmarknaden

Syndikeringar och handel med obligationer och certifikat

illustration: analytiker

DNB Markets är en av de ledande nordiska aktörerna på bank- och kapitalmarknaderna. Vi erbjuder ett flertal produkter och tjänster relaterade till obligationer, certifikat och syndikerade lån, både som originator och distributör i primärmarknaden och som market maker i sekundärmarknaden.

Inom särskilda områden som den s k High Yield marknaden är vi internationellt ledande inom sektorer som shipping, offshore och energi. I Sverige är verksamheten i första hand riktad mot primär- och sekundärmarknaderna för företagsobligationer och High Yield obligationer. Origination och distribution görs i nära samarbete mellan de båda enheterna Debt Capital Markets (DCM) och Fixed Income Sales.

Läs mer om Debt Capital Markets och Fixed Income Sales på DNB Markets engelska hemsida