Aktivt ägarengagemang

Aktivt ägarengagemang innebär att man som aktieägare i ett företag kan påverka genom dialog och rösträtt. Detta är något man kan dra nytta av inom området ansvarfulla investeringar.

Affrsmte
Målet med aktivt ägarengagemang är att påverka företagen i önskvärd riktning. Det kan handla om att komma till rätta med specifika problem inom miljö, sociala aspekter och affärsetik men också om att förbättra företagens förebyggande arbete.
 

Proaktivt engagemang

Vårt förebyggande engagemang att förbättra företagens hållbarhetsarbete organiserar vi inom särskilda teman där en specifik fråga behandlas.

» Läs mer om aktuella teman

PRI - Principles for Resposible Investments

Genom FN:s principer för ansvarfulla investeringar (PRI) arbetar vi i stor utsträckning tillsammans med andra ägare.

» Mer om PRI

Company meetings

DNBs analytiker träffar kontinuerligt företag för att diskutera deras arbete med hållbarhet. Här sammanställer vi översiktligt vilka frågor som vi diskuterat med bolag i olika branscher i år.

Fonder
 
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.