• Kundservice

Viktig information

(6.10.2021) Inbjudan att förvärva aktier i Netel Holding AB (publ) samt upptagande till handel av aktier på Nasdaq Stockholm.

MiFid - EU Directive 2014/65/EU

Information till distributörer

DISCLAIMER

Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige, Norge och Finland. Erbjudandet riktar sig inte heller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, eller som på annat sätt skulle strida mot regler i andra jurisdiktioner. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige, Norge och Finland som skulle tillåta erbjudande av aktierna till allmänheten, tillåta innehav eller spridning av detta Prospekt eller något annat material hänförligt till Bolaget eller aktierna i sådan jurisdiktion.

Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Personer som mottar ett exemplar av detta Prospekt åläggs av Bolaget och Managers att informera sig om, och följa, alla sådana restriktioner. Varken Bolaget eller någon av Managers tar något legalt ansvar för några överträdelser av någon sådan restriktion, oavsett om överträdelsen begås av en potentiell investerare eller någon annan.

Detta Prospekt ska inte betraktas som en rekommendation från Bolaget, Huvudägaren, Managers eller någon av dess respektive dotterbolag eller någon representant för en mottagare av detta Prospekt, att köpa aktierna. Innehållet i detta Prospekt ska inte betraktas så som rättslig, affärsmässig eller skattemässig rådgivning. Varje investerare bör konsultera egna legala, finansiella, skatte- eller andra rådgivare för legal, finansiell, skatte- eller annan rådgivning vid köp eller inför eventuellt köp av aktier som erbjuds häri. Innan ett beslut om att investera i aktierna tas bör varje investerare ta del av hela Prospektet och inte förlita sig enbart pånyckelinformation eller sammanfattad information i Prospektet. Varken Bolaget, Huvudägaren, Managers eller någon av deras respektive dotterbolag eller representanter lämnar några garantier till någon mottagare eller köpare av aktierna vad gäller lagligheten av investeringen för den mottagare eller köpare enligt tillämplig lag för sådan mottagare eller köpare.

Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och därefter passporterats till Norge och Finland enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/ EC (”Prospektförordningen”). Prospektet har upprättats i en svenskspråkig och en engelskspråkig version. Vid avvikelser mellan detta Prospekt och det engelska prospektet ska detta svenska Prospekt ha företräde.

Varken distributionen av detta Prospekt eller någon försäljning härunder ska, under några omständigheter, tolkas som att inga förändringar av Bolagets verksamhet har skett sedan datumet för Prospektet eller att informationen häri är korrekt efter sådant datum. Eventuell ändring av informationen i detta Prospekt, som kan påverka värderingen av de erbjudna aktierna mellan datumet för offentliggörandet och första dag för handel, kommer att offentliggöras i enlighet med artikel 23 i Prospektförordningen.

Meddelande till investerare i USA

Erbjudandet har inte varit, och kommer inte att vara registrerat enligt U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt tillämpliga värdepapperslagar eller förordningar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas, säljas vidare, utlovas, överföras eller levereras, direkt eller indirekt, till eller inom USA, utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringskraven i Securities Act och i enlighet med alla tillämpliga värdepapperslagar i någon stat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att finnas något offentligt erbjudande om Bolagets värdepapper i USA.

VARKEN USAs SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON ANNAN STATLIG VÄRDEPAPPERSKOMMISSION I USA ELLER NÅGON ANNAN TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVSTYRKT ERBJUDANDET ELLER GODKÄNT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN I DETTA PROSPEKT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN UTGÖR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

Meddelande till investerare i Storbritannien

Detta Prospekt distribueras endast till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta Prospekt riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta Prospekt avser är endast tillgängligt för och kommer endast riktas till relevanta personer. Managers agerar inte, i samband med

Erbjudandet, för någon annan än Bolaget och är inte ansvarig för någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges åt deras klienter eller för att tillhandahålla råd i relation till Erbjudandet.

Framåtriktade uttalanden

Detta Prospekt innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera ett uttalande så som framåtriktat. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i detta Prospekt som avser framtida finansiella resultat, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget.

Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och resultat, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena. Det kan även medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa Prospektet, inklusive följande avsnitt: ”Sammanfattning”, ”Riskfaktorer”, ”Marknadsöversikt”, ”Verksamhetsöversikt”, ”Utvald finansiell information” och ”Operationell och finansiell översikt”, som innehåller mer detaljerade beskrivningar av faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad där Bolaget är verksamt. Varken Bolaget, Huvudägaren eller Managers lämnar några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs häri eller såvitt avser det faktiska inträffandet av förutsedda utvecklingar.

I ljuset av de risker, osäkerheter och antaganden som framåtriktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att framtida händelser som nämns i detta Prospekt inte kommer att inträffa. Dessutom kan framåtriktade uppskattningar och prognoser som det refereras till i detta Prospekt och vilka härrör från tredje mans undersökningar visa sig vara felaktiga.

Faktiska resultat, prestationer eller händelser kan avvika väsentligt från sådana uttalanden, exempelvis till följd av: förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, i synnerhet de ekonomiska förhållandena på de marknader där Bolaget bedriver sin verksamhet, förändringar som påverkar valutakurser, förändringar i konkurrensnivåer, regulatoriska förändringar samt inträffande av olyckor eller systematiska leveransbrister.

Efter dagen för detta Prospekt tar varken Bolaget, Huvudägaren eller Managers något ansvar för att uppdatera något framåtriktade uttalande eller för att anpassa dessa uttalanden till faktiska händelser eller utvecklingar, med undantag för vad som följer av lag eller Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers.

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB