• Kundservice

Allmänna villkor

På den här sidan har banken samlat information om våra internetsidor, insättningsgaranti och investerarskydd. Du finner också information om hur banken hanterar klagomål och vart du vänder dig för att lämna klagomål.

Kvinna med telefon vid dator

Användandet av internetsidorna

De allmänna villkoren gäller vid användandet av internetsidor ägda av DNB Bank ASA filial Sverige, och/eller andra bolag inom DNB koncernen. Användarvillkoren bör läsas innan fortsatt användning.

Kunder bosatta i USA eller Storbritannien

Informationen på DNB:s internetsidor är i synnerhet inte avsedd för så kallade “US-persons” som de beskrivs i United States Securities Act, med tillägg.

Information som presenteras skall inte till någon del uppfattas som bindande anbud från DNBs sida, om inte annat uttryckligen framgår. DNB förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster om DNB anser att sådant tillhandahållande kan strida mot lagstiftning eller andra regler i relevant persons hemland eller i något annat land.

Information som finns på DNB koncernens internetsidor är endast avsedd som allmän information och utgör därmed inte rådgivning. Informationen används på användarens risk och inget bolag inom DNB koncernen ansvarar för skada som kan uppkomma vid användandet. DNB reserverar sig för eventuella felskrivningar.

Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på internetsidorna. Alla tvister hänförliga till internetsidorna skall slutligen avgöras av svensk domstol.

DNB Bank ASA, filial Sverige har upphovsrättsligt skydd till innehåll och utformning av internetsidorna och de får därmed inte användas utan tillstånd.

Cookies

DNBs webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på datorn när man besöker en webbplats. Textfilen används bl.a. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. För att webbplatserna ska fungera måste vi använda tekniska cookies. Syftet är nödvändigt och kan inte kontrolleras av dig.

Du som besökare kan själv avgöra om du vill att din enhet ska acceptera cookies eller inte. Om du inte vill att din enhet ska ta emot cookies har du möjlighet att justera inställningarna på din webbläsare så att den automatiskt tackar nej till kakor. Du kan också välja att bli informerad varje gång en webbplats vill lagra en cookie på din enhet.

Det är också möjligt att radera cookies från din enhets hårddisk när som helst. Hur du går till väga för att radera cookies kan du få mer information om på din webbläsares hjälpsidor.

DNB.se använder endast nödvändiga kakor.

Undgå Bedrägerier

Bedrägeri blir allt vanligare i samhället och det är viktigt att du som bankkund är skyddad. Bedrägeri innebär att en gärningsperson lurar någon att göra, eller att inte göra, något som denne annars kanske skulle ha gjort. Genom att lura sitt offer så leder det till ekonomisk vinning för gärningspersonen och ekonomisk skada för den som blivit lurad.

Klagomålshantering

DNB strävar efter att kontinuerligt förbättra de produkter och tjänster som erbjuds. En viktig del i detta arbete är att ta del av klagomål som kunder framför.

Av de interna regler för hantering av klagomål som finns inom DNB koncernen betonas särskilt vikten av att effektivt och omsorgsfullt utreda vad som har hänt. Om DNB inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål kan du, om du så önskar, få ett skriftligt svar där skälen till detta redogörs för.

Personuppgifter

Det är viktigt för DNB att du känner dig trygg med att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. Läs om vår hantering av personuppgifter här.

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt innebär att pengar som kommer från brottslig verksamhet, genom olika transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Pengarna kan komma från olika typer av brottslig verksamhet såsom skattebrott, narkotikabrott och bedrägeri.

Genom att utnyttja banksystemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas ursprung med upplägg som kan vara mer eller mindre komplicerade.

Hur agerar DNB?

DNB är liksom andra finansiella institutioner skyldiga enligt lag att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Som ett led till följd av de här skyldigheterna måste DNB därför säkerställa att vi har god kundkännedom, något som kan medföra att banken behöver ställa frågor till såväl nya som befintliga kunder. Banken kan behöva begära in viss dokumentation som styrker kundens förklaring till varifrån pengarna kommer som kunden ska ta emot.

DNB arbetar idag aktivt med att skapa nära kundrelationer och vi kommer utifrån den lagstiftning och de regelverk som råder på området fortsätta att agera för kundernas bästa.

Se information från Bankföreningens hemsida: Därför måste banken ställa frågor (swedishbankers.se)

Investerarskydd

Investerarskyddet täcker bara den situationen att institutet har försatts i konkurs och det visar sig att kunderna inte kan få ut sina värdepapper eller medel.

DNB Bank ASA, filial Sverige

För finansiella instrument som DNB Bank ASA, filial Sverige tagit emot för kundens räkning gäller vid bankens bristande ekonomiska förmåga ett skydd enligt den norska Verdipapirhandelloven (LOV-2007-06-29-75) och underliggande föreskrifter. Skyddet innebär att om banken skulle uppvisa bristande ekonomisk förmåga, det vill säga inleda tvångsackord, sättas under offentlig administration eller på annat sätt försättas i konkurs, garanteras kunden viss ersättning från Verdipapirforetakenes sikringsfond (”Fonden").

Täckning upp till NOK 200 000 tillhandahålls av Fonden per tillfälle då Banken led av bristande ekonomisk förmåga. Fonden täcker emellertid inte krav från följande typer av kunder:

  1. finansiella institut, kreditinstitut, försäkringsbolag och värdepappersinstitut
  2. fondbolag eller andra företag som bedriver kollektiv förvaltning; samt
  3. pensionskassor och pensionsfonder.

Fonden kontaktar kunden på ett ändamålsenligt sätt och underrättar vederbörande om att banken lider av bristande ekonomisk förmåga, varpå kunden har fem månader på sig att framställa sina krav mot banken. När kravens storlek och legitimitet fastslagits, betalar Fonden, så snart som möjligt eller senast inom tre månader, ut ersättning till kunden.

Insättningsgaranti

DNB Bank ASA, filial Sverige

Insättningar som tas emot av DNB Bank ASA, filial Sverige, vidare kallat DNB Bank, omfattas av den norska insättningsgarantin. Den Norska Bankenes Sikringsfond täcker upp till 100 000 Euro per insättare. Vid beräkning av ersättning räknas beloppet i Euro om till svenska kronor enligt den valutakurs som gälld dagen för ersättningsrättens inträde.

Önskar du information om den svenska insättningsgarantin hänvisar vi dig till Riksgäldskontoret:

Så fungerar insättningsgarantin - Riksgälden.se (riksgalden.se).

Bolagsinformation

DNB Bank ASA, filial Sverige – Org nr: 516406-0161 står under tillsyn av norska Finanstillsynet.

DNB Bank ASA, 0021 Oslo Norway – Foretaksreg: NO984 851 006 MVA.

Sidfotsnavigering

Kontor

DNB Bank ASA Filial Sverige

Regeringsgatan 59

Stockholm

Postadress

SE-105 88 Stockholm

Org.nr.

516406-0161

Våra hemsidor

DNB Asset ManagementApproveCarportenAutoleaseDNB Portal

Internationellt

DNB NorgeDNB DanmarkDNB Luxemburg

Sociala medier

FacebookLinkedIn
Allmänna villkorUndgå bedrägerierCookiesPersonuppgifterDärför måste banken ställa frågorKunder bosatta i USA eller StorbritannienKlagomålshantering

© DNB