Allmänna villkor


På den här sidan har banken samlat information om våra internetsidor, insättningsgaranti och investerarskydd. Du finner också information om hur banken hanterar klagomål och vart du vänder dig för att lämna klagomål. Klicka på länkarna nedan för att komma till rätt avsnitt. 

>> Cookies
>> Insättningsgaranti
>> Investerarskydd
>> Klagomålshantering

Undgå bedrägerier

Bedrägeri blir allt vanligare i samhället och det är viktigt att du som bankkund är skyddad. Bedrägeri innebär att en gärningsperson lurar någon att göra, eller att inte göra, något som denne annars kanske skulle ha gjort. Genom att lura sitt offer så leder det till ekonomisk vinning för gärningspersonen och ekonomisk skada för den som blivit lurad.

 

Goda råd:

 • Var återhållsam med utlämnande av personlig information
 • Ge aldrig andra tillgång till ditt BankID
 • Kontakta DNB om du misstänker att du blivit utsatt för ett bedrägeriförsök och anmält alltid brott till polisen
 • Säkra din brevlåda med ett lås
 • Strimla papper med lösenord eller personlig information

 

Var särskilt uppmärksam på följande:

 • Du blir uppringd av någon som utger sig ringa från banken, ett företag eller myndighet och de ber dig att identifiera dig med BankID.
 • Du väntar på identitetshandlingar, lösenord eller andra säkerhetsinstrument med posten och de verkar vara försenade
 • Säkerhetsinstrument som kodchip, lösenord, mobiltelefon eller autentisieringsuppgifter på papper är på avvägar
 • Du får dokumentation om att en okänd kreditupplysning har gjorts

 

Läs mer på Bedrägeri | Polismyndigheten (polisen.se)

 

>>Tillbaka

Information om användandet av internetsidorna

De allmänna villkoren gäller vid användandet av internetsidor ägda av DNB Bank ASA filial Sverige, och/eller andra bolag inom DNB koncernen. Användarvillkoren bör läsas innan fortsatt användning.

 

Kunder bosatta i USA eller Storbritannien

Informationen på DNB:s internetsidor är i synnerhet inte avsedd för så kallade “US-persons” som de beskrivs i United States Securities Act, med tillägg.

 

Information som presenteras skall inte till någon del uppfattas som bindande anbud från DNBs sida, om inte annat uttryckligen framgår. DNB förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster om DNB anser att sådant tillhandahållande kan strida mot lagstiftning eller andra regler i relevant persons hemland eller i något annat land.

 

Information som finns på DNB koncernens internetsidor är endast avsedd som allmän information och utgör därmed inte rådgivning. Informationen används på användarens risk och inget bolag inom DNB koncernen ansvarar för skada som kan uppkomma vid användandet. DNB reserverar sig för eventuella felskrivningar.


Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på internetsidorna. Alla tvister hänförliga till internetsidorna skall slutligen avgöras av svensk domstol.

DNB Bank ASA, filial Sverige har upphovsrättsligt skydd till innehåll och utformning av internetsidorna och de får därmed inte användas utan tillstånd.


>>Tillbaka

Cookies

DNBs webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på datorn när man besöker en webbplats. Textfilen används bl.a. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. För att webbplatserna ska fungera måste vi använda tekniska cookies. Syftet är nödvändigt och kan inte kontrolleras av dig.

 

Du som besökare kan själv avgöra om du vill att din enhet ska acceptera cookies eller inte. Om du inte vill att din enhet ska ta emot cookies har du möjlighet att justera inställningarna på din webbläsare så att den automatiskt tackar nej till kakor. Du kan också välja att bli informerad varje gång en webbplats vill lagra en cookie på din enhet.

 

Det är också möjligt att radera cookies från din enhets hårddisk när som helst. Hur du går till väga för att radera cookies kan du få mer information om på din webbläsares hjälpsidor.

 

DNB.se använder endast nödvändiga kakor. 


>>Tillbaka

Insättningsgaranti

DNB Bank ASA, filial Sverige

Insättningar som tas emot av DNB Bank ASA, filial Sverige, vidare kallat DNB Bank, omfattas av den norska insättningsgarantin. Den Norska Bankenes Sikringsfond täcker upp till 100 000 Euro per insättare. Vid beräkning av ersättning räknas beloppet i Euro om till svenska kronor enligt den valutakurs som gälld dagen för ersättningsrättens inträde.

 

Önskar du information om den svenska insättningsgarantin hänvisar vi dig till Riksgäldskontoret:

Så fungerar insättningsgarantin - Riksgälden.se (riksgalden.se).

 

>>Tillbaka

Investerarskyddet

Investerarskyddet täcker bara den situationen att institutet har försatts i konkurs och det visar sig att kunderna inte kan få ut sina värdepapper eller medel.

 

DNB Bank ASA, filial Sverige
För finansiella instrument som DNB Bank ASA, filial Sverige tagit emot för kundens räkning gäller vid bankens bristande ekonomiska förmåga ett skydd enligt den norska Verdipapirhandelloven (LOV-2007-06-29-75) och underliggande föreskrifter.  Skyddet innebär att om banken skulle uppvisa bristande ekonomisk förmåga, det vill säga inleda tvångsackord, sättas under offentlig administration eller på annat sätt försättas i konkurs, garanteras kunden viss ersättning från Verdipapirforetakenes sikringsfond (”Fonden").

 

Täckning upp till NOK 200 000 tillhandahålls av Fonden per tillfälle då Banken led av bristande ekonomisk förmåga. Fonden täcker emellertid inte krav från följande typer av kunder:

 

 1. finansiella institut, kreditinstitut, försäkringsbolag och värdepappersinstitut
 2. fondbolag eller andra företag som bedriver kollektiv förvaltning; samt
 3. pensionskassor och pensionsfonder.

 

Fonden kontaktar kunden på ett ändamålsenligt sätt och underrättar vederbörande om att banken lider av bristande ekonomisk förmåga, varpå kunden har fem månader på sig att framställa sina krav mot banken. När kravens storlek och legitimitet fastslagits, betalar Fonden, så snart som möjligt eller senast inom tre månader, ut ersättning till kunden.>>Tillbaka

Klagomålshantering

DNB strävar efter att kontinuerligt förbättra de produkter och tjänster som erbjuds. En viktig del i detta arbete är att ta del av klagomål som kunder framför. 

 

Av de interna regler för hantering av klagomål som finns inom DNB koncernen betonas särskilt vikten av att effektivt och omsorgsfullt utreda vad som har hänt. Om DNB inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål kan du, om du så önskar, få ett skriftligt svar där skälen till detta redogörs för. 

 

Vart vänder du dig?  

Du bör i första hand framföra dina synpunkter till den hos oss som mottog eller utförde uppdraget. Om du inte är nöjd med det svar du får kan du vända dig till klagomålsansvarig för det aktuella företaget inom DNB (se nedan). Ange vilken medarbetare hos DNB som du har haft kontakt med.  

 

DNB Bank ASA, filial Sverige 

Klagomålsansvarig 
105 88 Stockholm 

 

Allmänna reklamationsnämndens adress 

Allmänna reklamationsnämnden 
Box 174 
101 23 Stockholm 
www.arn.se 

 
Kan jag tala med någon utanför banken? 
Opartisk rådgivning och information lämnas av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägledningen i den kommun där du bor. 


>>Tillbaka

Dina personuppgifter

Det är viktigt för DNB att du känner dig trygg med att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och ansvarsfullt sätt. Nedan följer därmed en kort beskrivning av hur dina personuppgifter behandlas av banken.

 

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU-förordning som gäller i hela EU och som också har implementerats inom EES-länderna.

 

Syftet med GDPR är att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU/EES.

 

För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och ansvarsfullt sätt har vi implementerat rutiner som säkerställer att vi inte har fler uppgifter om dig än nödvändigt. Vi har även rutiner för att ta bort uppgifterna när de inte längre är relevanta för oss att ha.


Skäl för användning av dina uppgifter

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behöver använda dem kan du läsa om i vår fullständiga Integritetspolicy. I policyn framgår hur länge vi sparar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som kund har. För de personuppgifter vi samlar inom dig som kund är DNB personuppgiftsansvarig och databehandlare.


En sammanfattning av dina rättigheter enligt GDPR

Du har rätt till tillgång, rättelse, radering och begräsning av dina personuppgifter, samt att överföra dina personuppgifter till en annan databehandlare.

 

Det här betyder att du precis som tidigare har rätt att begära ut ett registerutdrag över hur vi använder och hur vi skyddar dina personuppgifter. DNB besvarar alla förfrågningar om registerutdrag inom 30 dagar. VI kommer fortsätta med att på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om relevant information saknas.

 

Du har även rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, så kallat “dataportabilitet” och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Det här kan tillämpas om användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar år användning p åditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och DNB.

 

Om du vill begära tillgång, rättelse, radering, begränsning av personuppgifter eller dataportabilitet ska du skicka in ”Beställning av registerutdrag" till oss. Om du har tillgång till DNB Portalen så loggar du in där och gör din beställning. Du hittar formuläret under "Min profil".

 

Om du inte har tillgång till DNB Portalen så kan du skicka in din beställning via mail till DNB Dataprotection alternativt kan du skriva ut en kopia av beställningsformuläret nedan och posta till oss på följande adress:

 

DNB Bank ASA Filial i Sverige
Att. Data Protection

105 88 Stockholm

 

 

Alla förfrågningar besvaras inom 30 dagar.


Mer information om dina rättigheter och svar på dina frågor finns på följande sidor

 


Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt innebär att pengar som kommer från brottslig verksamhet, genom olika transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Pengarna kan komma från olika typer av brottslig verksamhet såsom skattebrott, narkotikabrott och bedrägeri.

 

Genom att utnyttja banksystemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas ursprung med upplägg som kan vara mer eller mindre komplicerade. 

 

 

Hur agerar DNB?

DNB är liksom andra finansiella institutioner skyldiga enligt lag att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

Som ett led till följd av de här skyldigheterna måste DNB därför säkerställa att vi har god kundkännedom, något som kan medföra att banken behöver ställa frågor till såväl nya som befintliga kunder. Banken kan behöva begära in viss dokumentation som styrker kundens förklaring till varifrån pengarna kommer som kunden ska ta emot.

 

DNB arbetar idag aktivt med att skapa nära kundrelationer och vi kommer utifrån den lagstiftning och de regelverk som råder på området fortsätta att agera för kundernas bästa.

 

Se information från Bankföreningens hemsida: Därför måste banken ställa frågor (swedishbankers.se)

 


>>Tillbaka


Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Bolagsinformation

DNB Bank ASA, filial Sverige – Org nr: 516406-0161 står under tillsyn av norska Finanstillsynet.

 

DNB Bank ASA, 0021 Oslo Norway – Foretaksreg: NO984 851 006 MVA. >>Tillbaka