Om fondsparande

Det är enkelt att spara i fonder. Du väljer placeringshorisont utifrån ditt personliga perspektiv och vad du vill uppnå med sparandet.

Att spara i fonder

SparaOavsett hur engagerad du vill vara i ditt sparande är det viktigt att du har kunskap om ditt fondsparande och vad som händer på marknaden. Att spara i fonder innebär att en mer eller mindre långsiktig investering genererar avkastning.

Avgifter och kostnader för ditt fondsparande betalas inte kontant. De tas istället direkt från fondens avkastning. 

» Här kan du läsa om olika fondtyper

Beskattning av fondsparande

Säljer du fondandelar som stigit i värde sedan du köpte dem får du en avkastning i form av en kapitalvinst. Kapitalvinst är skillnaden mellan beloppet du betalade för andelarna och det belopp som du får vid försäljning, minus kostnader relaterade till försäljningen. Kapitalvinst beskattas som en inkomst av kapital.

Den som äger fondandelar, svenska eller utländska, ska även betala skatt på en schablonintäkt. Underlag beräknas på värdet av fondandelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäktens storlek uppgår till underlaget x 0,4%. Detta innebär att den faktiska skatten på underlaget blir 0,12% (0,4 x 30%). Reglerna gäller för både privatpersoner och juridiska personer.

Risk och avkastning

Att spara i fonder innebär alltid en viss risk. Fonden kan falla i värde. En historisk god avkastning är ingen garanti för den framtida avkastningen. Det är möjligt att sprida och därmed minska risken genom ett brett fondsparande. Det är även möjligt att välja fonder med hög eller låg risk.

Det finns ett viktigt samband mellan risk och avkastning. Placeringar med hög risk innebär även en möjlighet till högre avkastning än en placering med låg risk. Avkastningen beror inte endast på produktens risknivå, utan även på ditt tidsperspektiv. Kortare investeringar är oftare mer känsliga för marknadens svängningar än långsiktiga. Kom ihåg att hög risk inte innebär någon garanti för hög avkastning – inte ens om sparandet sker på mycket lång sikt! 

Generellt säger man att aktiefonder har högst risk. Men det finns olika typer av aktiefonder. En aktiefond som investerar i endast en eller ett fåtal branscher har generellt högre risk än en fond som investerar på flera marknader och inom många branscher. Räntefonder har lägre risk än aktie- och blandfonder. Det finns både korta och långa räntefonder. En kort räntefond innebär att de underliggande värdepapperen har en kort löptid och en sådan fond har normalt lägre risk än en lång räntefond. 

På våra faktablad finns information om just den fondens risk. En indikator visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Risken är uttryckt på en skala från 1 till 7, där 1 är den lägsta och innebär mycket låg risk. Riskgrad 7 är den högsta och innebär mycket hög risk.

» Andra riskmått

Se även: Våra fonder, Kurslista och fondinfo, Fondkalkylator
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.