Information om behandling av personuppgifter

Jag är medveten om att de personuppgifter som jag lämnat används för att tillhandahålla den information som jag härmed beställer och för att rikta marknadsföring till mig rörande DNB Bank ASA, filial Sverige och andra DNB-enheters tjänster.

Jag samtycker till att mina uppgifter finns kvar i DNB Bank ASA, filial Sveriges register till dess att jag meddelar att uppgifterna ska tas bort samt att uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra enheter inom DNB. Ansvarig för behandligen av uppgifterna är DNB Bank ASA, filial Sverige.

Önskar jag besked om vilka uppgifter som behandlas om mig, har jag rätt att begära ut ett registerutdrag över hur DNB använder och skyddar mina personuppgifter. DNB kan även på min begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Jag har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om relevant information saknas.

GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL)
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Den information som du tidigare har fått om DNBs behandling av dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL) ersätts från och med den 25 maj 2018 av DNBs Integritetspolicy.

Mer information om dina rättigheter och svar på dina frågor:
- Läs mer om användningen av personuppgifter och penningtvätt under Allmänna villkor.
- Ta del av DNBs Integritetspolicy (Privacy policy)
- Beställning av registerutdrag (Request for Personal Data)
- Protection of personal privacy
- Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen inom DNB i Sverige kan du kontakta vårt Dataskyddsombud: dataskyddsombudet@dnb.se
- Du hittar mer information om GDPR via Datainspektionen.
Kontakta DNB Fonder
08-473 44 50

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns i Kurslistan eller som kan beställas kostnadsfritt från DNB Bank ASA, filial Sverige.