Skuldmarknaden

Syndikeringar och handel med obligationer och certifikat

illustration: analytiker

DNB Markets är en av de ledande aktörerna på den nordiska skuldmarknaden. Vi erbjuder ett flertal produkter och tjänster relaterade till obligationer, certifikat och syndikerade lån, både som arrangör och distributör i primärmarknaden samt som Market Maker i sekundärmarknaden.

Arbetet utförs genom ett nära samarbete mellan vår Investment Banking Division (Debt Capital Markets) som agerar rådgivare till emittenter och DNB Markets (Fixed Income Sales) som ansvarar för distributionen av värdepapperna till såväl svenska som internationella obligationsinvesterare.

Läs mer om Debt Capital Markets och Fixed Income Sales på DNB Markets engelska hemsida

Kontakta oss

Debt Capital Markets
08-473 48 16

Fixed Income Sales
08-473 48 71


DNB Markets i Norge och internationellt

Affärsmässiga villkor och avtal (engelska)