Valutakurser og renter

  • Valutakurser og renterMarketsDagens valutakurslista
 

 

Valutakurserna i den här översikten avser växelkurser för köp respektive försäljning av valuta vid internationella betalningsuppdrag där växelkursen för uppdraget fastställs kl. 9.00. För växling vid andra tidpunkter ska växelkurserna på Dagens valutakurslista endast betraktas som indikativa*. Kurserna på valutamarknaden ändras hela tiden och kan variera avsevärt även inom korta tidsperioder, under hela dygnet. Vilken kurs som används för ett specifikt betalningsuppdrag beror på vid vilken tidpunkt växlingen sker. Kurserna på Dagens valutakurslista utgör därför inte ett erbjudande till våra kunder om köp eller försäljning av valuta till denna kurs om inte betalningsuppdragets karaktär* och behandlingen av detta är sådan att den växelkurs som anges på Dagens valutakurslista kan tillämpas.

 

Banken ansvarar inte för eventuella fel i valutakurserna på Dagens kurslista. Banken ansvarar inte heller för eventuella skador/förluster som uppstår genom användning av denna kursinformation. 

1 Hur växelkursen för ett specifikt internationellt betalningsuppdrag fastställs av DNB beror på flera faktorer, bland annat vilka valutor som växlas, beloppets storlek och tidpunkten då uppdraget registreras och behandlas i bankens betalningssystem. Betalningsuppdrag som till storleken är mindre än ett motvärde i NOK på 1 000 000 i kombinationer av valutorna AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, HKD, HUF, JPY, NZD, PLN, SEK, SGD, THB, USD, ZAR och NOK som mottas och behandlas i bankens betalningssystem mellan kl. 08.00 och kl. 16.30 växlas (avräknas) omedelbart när betalningsuppdraget mottas i bankens system för växling. Betalningsuppdrag för samma valutor som mottas och behandlas utanför ovan nämnda tidsperiod samt uppdrag som beloppsmässigt överstiger motvärdet i NOK på 1 000 000 växlas vid fasta tidpunkter under dagen, första gången kl. 9.00 och sista gången kl. 21.15. Betalningsuppdrag i andra valutor än de ovanstående som mottas för växling mellan kl. 16.00 och kl. 9.00 efterföljande arbetsdag växlas (avräknas) till den växelkurs som fastställs kl. 9.00. Bankens köp- respektive säljkurser för sådana uppdrag återfinns i Dagens kurslista när denna publiceras. Betalningsuppdrag avseende valutor och kombinationer som ryms inom denna kategori och där motvärdet för det enskilda betalningsuppdraget inte överstiger NOK 500 000 växlas därefter till den växelkurs som anges i Dagens kurslista fram till kl. 16.30. Betalningsuppdrag som mottas under samma tidsperiod och som överstiger motvärdet i NOK på 500 000 växlas löpande om och när det är praktiskt genomförbart.