Allmänna villkor


På denna sida hittar du bland annat information om våra internetsidor, insättningsgarantier och investerarskydd. Du hittar även information om vi hanterar klagomål och vart du vänder dig. Klicka på nedan länkar för att komma till rätt avsnitt.

>> Användandet av internetsidorna
>> Cookies
>> Insättningsgaranti
>> Investerarskydd
>> Klagomålshantering
>> Användningen av personuppgifter och penningtvätt
>> Bolagsinformation

Information om användandet av internetsidorna

Dessa allmänna villkor gäller vid användandet av internetsidor ägda av DNB Bank ASA, filial Sverige och/eller andra bolag inom DNB koncernen. Villkoren bör läsas innan fortsatt användning av dessa internetsidor.


Internetsidorna vänder sig endast till personer som inte är förbjudna att ha tillgång till dem enligt gällande lagstiftning i de länder där de är medborgare eller bosatta. Detta gäller särskilt för personer som befinner sig i USA, Australien, Kanada eller Japan. Om du inte är tillåten att ta del av materialet på internetsidorna eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara tillåten att ta del av materialet på internetsidorna ber DNB dig vänligast att lämna internetsidorna.


Information som presenteras skall inte till någon del uppfattas som bindande anbud från DNBs sida, om inte annat uttryckligen framgår. DNB förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster om DNB anser att sådant tillhandahållande kan strida mot lagstiftning eller andra regler i relevant persons hemland eller i något annat land.


DNB Bank ASA, filial Sverige har upphovsrättsligt skydd till innehåll och utformning av internetsidorna och dessa får därmed inte användas utan tillstånd.

Information som finns på DNB koncernens internetsidor är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns risk att informationen innehåller felskrivningar eller inte är uppdaterad. Informationen används på användarens risk och inget bolag inom DNB koncernen ansvarar för skada som kan uppkomma vid användandet.


Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på internetsidorna. Alla tvister hänförliga till internetsidorna skall slutligen avgöras av svensk domstol.

>>Tillbaka

Cookies

DNBs webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på datorn när man besöker en webbplats. Textfilen används bl.a. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen, permanent cookie, sparar en fil under en längre tid på besökarens dator.


DNB använder permanenta cookies för att följa besökares navigering på webbplatsen och för att samla in statistik. Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras temporärt under besöket på webbplatsen. Sådana cookies används för att besökaren ska kunna utföra bankärenden och försvinner när utloggning sker eller webbläsaren stängs. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Du kan ställa in webbläsaren så att den meddelar när den tar emot en cookie och själv avgöra om du ska ta emot den eller inte. För att kunna utföra banktjänster på DNB Online krävs att temporära cookies tillåts.


Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post och telestyrelsens webbplats, http://www.pts.se/.

>>Tillbaka

Insättningsgaranti

DNB Bank ASA, filial Sverige
Insättningar som tas emot av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB Bank") omfattas av den norska insättningsgarantin, som kallas Norska Bankenes Sikringsfond upp till  100.000 euro per insättare. Vid beräkning av ersättningen räknas beloppet i euro om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde.


Mer information om den norska insättningsgarantin hittar du här.


Önskar du information om den svenska insättningsgarantin hänvisar vi dig till Riksgäldskontoret.

>>Tillbaka

Investerarskyddet

Investerarskyddet täcker bara den situationen att institutet har försatts i konkurs och det visar sig att kunderna inte kan få ut sina värdepapper eller medel.

DNB Bank ASA, filial Sverige
För finansiella instrument som DNB Bank ASA, filial Sverige tagit emot för kundens räkning gäller vid bankens bristande ekonomiska förmåga ett skydd enligt den norska Verdipapirhandelloven (LOV-2007-06-29-75) och underliggande föreskrifter.  Skyddet innebär att om banken skulle uppvisa bristande ekonomisk förmåga, det vill säga inleda tvångsackord, sättas under offentlig administration eller på annat sätt försättas i konkurs, garanteras kunden viss ersättning från Verdipapirforetakenes sikringsfond (”Fonden"). Täckning upp till NOK 200 000 tillhandahålls av Fonden per tillfälle då Banken led av bristande ekonomisk förmåga. Fonden täcker emellertid inte krav från följande typer av kunder: (1) finansiella institut, kreditinstitut, försäkringsbolag och värdepappersinstitut; (2) fondbolag eller andra företag som bedriver kollektiv förvaltning; samt (3) pensionskassor och pensionsfonder.


Fonden kontaktar kunden på ett ändamålsenligt sätt och underrättar vederbörande om att banken lider av bristande ekonomisk förmåga, varpå kunden har fem månader på sig att framställa sina krav mot banken. Då kravens storlek och legitimitet fastslagits, betalar Fonden, så snart som möjligt eller senast inom tre månader, ut ersättning till kunden.

DNB Asset Management AB
Kunder hos DNB Asset Management AB och Carlson Fonder AB omfattas av lagen (1999:158) om investerarskydd. När en kund anlitar ett värdepappersinstitut för att köpa och sälja värdepapper eller för att hålla en depå är institutet skyldigt att hålla sådana värdepapper avskilda från sina egna tillgångar. Detsamma gäller när ett institut mottagit medel med redovisningsskyldighet. Det innebär att kunden normalt inte påverkas av en konkurs i institutet eftersom denne har rätt att få ut sina värdepapper och medel. Om institutet trots det inte kan lämna ut kundens egendom, exempelvis därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är kundens respektive institutets tillgångar, har kunden rätt till ersättning från investerarskyddet. Rätten till ersättning är begränsad till 250 000 kronor per kund och institut. Investerarskyddet gäller inte för värdepapper och medel inom ramen för det individuella pensionssparandet.


En investerare som vill ha ersättning skall framställa sitt krav till garantimyndigheten senast ett år från dagen för konkursbeslutet. Har investeraren inte framställt sitt krav inom denna tid är rätten till ersättning förlorad.

>>Tillbaka

Klagomålshantering

DNB strävar efter att kontinuerligt förbättra de produkter och tjänster som erbjuds. En viktig del i detta arbete är att ta del av klagomål som kunder framför.


Av de interna regler för hantering av klagomål som finns inom DNB koncernen betonas särskilt vikten av att effektivt och omsorgsfullt utreda vad som har hänt. Om DNB inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål kan du, om du så önskar, få ett skriftligt svar där skälen till detta redogörs för.


Klagomål bör framföras skriftligen till den klagomålsansvarige, även om en inledande kontakt gärna kan ske per telefon. Klagomålen kan kombineras med krav på ekonomisk ersättning om du som kund lidit skada på grund av felaktig hantering från DNB koncernens sida. Notera att förluster på grund av negativ värdeutveckling på fondandelar och andra värdepapper till följd av negativ marknadsutveckling eller missbedömningar av marknadsutvecklingen inte utgör grund för skadestånd. Detta är en risk som du som ägare bär själv. På samma sätt kommer en positiv marknadsutveckling och goda placeringsbeslut dig som ägare till godo.


Vart vänder du dig?

Du bör i första hand framföra dina synpunkter till den hos oss som mottog eller utförde uppdraget. Om du inte är nöjd med det svar du får kan du vända dig till klagomålsansvarig för det aktuella företaget inom DNB (se nedan). Ange vilken medarbetare hos DNB som du har haft kontakt med.


DNB Bank ASA, filial Sverige
Att: Stephan Daniels
105 88 Stockholm
Telefon:+46 (8) 473 42 48
E-post: stephan.daniels@dnb.se


DNB Finans ASA, filial Sverige
Att: Anders Funke
105 88 Stockholm
Telefon:+46 (0) 8-473 44 92
E-post: anders.funke@dnb.se


DNB Asset Management AB
Att: Mats Ekström
105 88 Stockholm
Telefon:+ 46 (0)8-473 43 12
E-post: mailto:mats.ekstrom@dnb.se>>Tillbaka

Användningen av personuppgifter och penningtvätt

I DNB behandlas de personuppgifter som du lämnar i samband med ansökan/intresse­anmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats. DNB behandlar även personuppgifter i samband med ev. klagomål, för att kunna följa pågående eller avslutade klagomålsärenden.

Personuppgifterna tas alltså normalt in direkt från dig som kund, men kan även hämtas från annan källa såsom privata och offentliga register, t.ex. sker uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret, SPAR, eller från din arbetsgivare. DNB kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med oss.

DNB använder personuppgifterna som underlag inför beslut (t.ex. att lämna ett lån) och för att administrera och fullgöra ingångna avtal samt för att DNB ska ha möjlighet att uppfylla sina förpliktelser enligt lag, t.ex. kan DNB komma att kontrollera vissa personuppgifter mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa. Personuppgifterna används också för att DNB ska kunna få en helhetsbild av ditt engagemang och för att du ska få en god service.

Personuppgifter behandlas dessutom inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, statistik samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för finansiell rådgivning eller för att informera om de tjänster och produkter som vi erbjuder. Personuppgifterna kan, om du inte begärt direktreklamspärr, även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till dig som kund.

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessregler, ske av andra bolag i DNB koncernen såväl inom som utom EU- och EES-området och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster, t.ex. Upplysningscentralen (UC). Vidare är DNB i vissa fall skyldig enligt lag att lämna ut personuppgifter, t.ex. till Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

DNB kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter för viss tid oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas dock aldrig längre tid än nödvändigt.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Om du önskar sådan information ska du lämna eller skicka en skriftlig och undertecknad begäran om detta. Om uppgifterna visar sig vara felaktiga eller ofullständiga kan du som kund begära att dessa rättas eller raderas. Ansökan eller begäran om rättelse skickas till det företag hos DNB som du är kund hos (se nedan). Till samma företag kan du även ställa en begäran om direktreklamspärr.

DNB Bank ASA, filial Sverige
Att: Personuppgiftsombudet  
105 88 Stockholm     
Tel: +46 (0) 8 473 41 00

DNB Asset Management AB
Att: Personuppgiftsombudet    
105 88 Stockholm     
Tel: +46 (0) 8 473 41 00 
   
DNB Finans ASA, filial Sverige
Att: Personuppgiftsombudet     
105 88 Stockholm     
Tel: +46 (0) 8 473 41 00

Carlson Fonder AB
Att: Personuppgiftsombudet
Kungsgatan 18
105 88 Stockholm
Tel: + 46 (0) 8 473 41 00


Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt innebär att pengar som kommer från brottslig verksamhet, genom olika transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Pengarna kan komma från olika typer av brottslig verksamhet såsom skattefusk, rån, stöld, narkotikabrott och trafficking med mera. Det är en internationell företeelse som ofta sker över nationsgränserna. Genom att utnyttja banksystemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas ursprung med upplägg som kan vara mer eller mindre komplicerade. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner.


Hur agerar DNB?

DNB är liksom andra finansiella institutioner skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att förhindra att penningtvätt och finansiering av terrorism sker måste DNB därför säkerställa att vi känner våra kunder väl. Det kan medföra att DNB kommer att behöva ställa frågor till såväl nya som befintliga kunder. Det kan även krävas närmare dokumentation som styrker kundens förklaring om exempelvis varifrån pengarna kommer. 

DNB arbetar redan i dag aktivt med att skapa nära kundrelationer och
vi kommer utifrån den nya lagstiftningen att fortsätta agera för kundernas bästa i enlighet med våra etiska regler och Finansinspektionens regelverk.

Läs mer på:
http://www.penningtvatt.se
http://www.fi.se

>>Tillbaka


BolagsinformationDNB Bank ASA, filial Sverige - Org nr: 516406-0161 - Moms reg nr: SE663000131801 - Står under tillsyn av norska Finanstilsynet

DNB Asset Management AB - Org nr: 556387-6159 - Moms reg nr: SE663000131801 - Står under tillsyn av Finansinspektionen

DNB Bank ASA, 0021 Oslo, Norway - Foretaksreg: NO 984 851 006 MVA


>>Tillbaka