Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft Ab (publ)

Viktigt meddelande
  Disclaimer
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling, anmälningssedel och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att offentliggöras i eller distribueras i eller till och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar (”Begränsade Jurisdiktioner”). Lexmark International Technology kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel som används vid mellanstatlig eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet), och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken erbjudandehandling, anmälningssedel eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får sändas, postas, spridas eller vidarebefordras på annat sätt i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Lexmark International Technology kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Denna erbjudandehandling, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i någon Begränsad Jurisdiktion. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i någon Begränsad Jurisdiktion, får inte vidarebefordra denna erbjudandehandling, anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

  The Offer is not being made to persons whose participation in the Offer requires that any additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law. This offer document, the acceptance form and any documentation relating to the Offer are not being published in or distributed in or to and must not be mailed or otherwise distributed or sent in or to Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand or South Africa or any other country in which doing so would require any such additional measures to be taken or would be in conflict with any law or regulation (the “Restricted Jurisdictions”). Any such action will not be permitted or sanctioned by Lexmark International Technology. Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions may be disregarded.

The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into any Restricted Jurisdiction by use of mail or any other means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone and the Internet) of interstate or foreign commerce, or of any facility of national security exchange, and the Offer cannot be accepted by any such use, means, instrumentality or facility of, or from within any Restricted Jurisdiction. Accordingly, this offer document, the acceptance form and any documentation relating to the Offer are not being and should not be sent, mailed or otherwise distributed or forwarded in or into any Restricted Jurisdiction.

Lexmark International Technology will not deliver any consideration under the Offer in or into any Restricted Jurisdiction.

This offer document, the acceptance form or any other documentation relating to the Offer is not being, and must not be, sent to shareholders with registered addresses in any Restricted Jurisdiction. Banks, brokers, dealers and other nominees holding shares for persons in any Restricted Jurisdiction must not forward this offer document, the acceptance form or any other document received in connection with the Offer to such persons.

Jag accepterar   I accept